نقش الماس کاسپین

پنجمین نمایشگاه کاغذ و مقوا و فراورده های سلولزی