نقش الماس کاسپین

چهارمین نمایشگاه کاغذ و مقوا تهران