آگهی نامه مات و براق یک نشریه تبلیغاتی تخصصی در زمینه چاپ و بستهبندی و تبلیغات میباشد. هدف اصلی این نشریه معرفی هر چه بهتر این صنعت به عالقمندان و همکاران گرامی میباشد تا دوستان و همکاران بتوانند نیازهای کاری خود را رفع نمایند. به طور کلی نشریه مات و براق از دوبخش تشکیل شده است. بخش اول،آگهی رنگی و بخش دوم، آگهی دو رنگ که به صورت نیازمندی میباشد.

بخش اول:

شامل آگهیهای ویژهای است که فعاالن این حرفه بنا به نیاز خود مشترک نشریه میشوند که آگهی فرد به صورت یک صفحه کامل تمام رنگی و یا نیم صفحه مندرج میگردد

بخش دوم :

آن که به صورت نیازمندی میباشد که به صورت فهرست واربنا به نیاز هر فرد مشخص گردیده است که شیوه درج آگهی آن به صورت کادری میباشد که فعالین این حرفه از یک کادر میتوانند تا تمام صفحه میتوانند آگهی خود را درج نمایند